Do strony głównej

Szanowni Państwo!

mgr Wioletta Ćwik - dyrektor Centrum

Dziękując za ubiegłoroczną owocną współpracę pragnę polecić Państwu kolejny INFORMATOR dotyczący form dokształcania i doskonalenia dyrektorów szkół i nauczycieli proponowanych przez CDKO w roku szkolnym 2021/2022.

Ubiegły rok szkolny był dziewiętnastym rokiem działalności CDKO. Placówka posiada duże doświadczenie w organizowaniu form kształcenia i doskonalenia dyrektorów, nauczycieli, pracowników oświaty. Z powodzeniem prowadzi kursy kwalifikacyjne za zgodą Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, kursy doskonalące, szkolenia rad pedagogicznych, warsztaty i seminaria, w tym także zadania zlecone między innymi przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w Kielcach oraz organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe. Prowadzi Studia Podyplomowe we współpracy z Wyższą Uczelnią.

Dotychczas różne formy kształcenia i doskonalenia ukończyło w CDKO około 39 000 słuchaczy.


Z życzeniami wielu osiągnięć
i satysfakcji zawodowych
w Nowym Roku Szkolnym

Wioletta Ćwik - dyrektor CDKO

 

 Więcej informacji...

Ogólne informacje o Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych w Ostrowcu Świętokrzyskim

Informacje o założycielu Centrum
Informacje o dyrektorze Centrum
Misja i zadania Centrum
Rok założenia
Status prawny placówki
Baza placówki
Rodzaj działalności szkoleniowej
Instytucje współpracujące


1. Informacje o założycielu Centrum

 
mgr Edward Żłobecki - założyciel Centrum

Założycielem
Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych
był mgr Edward Żłobecki,
nauczyciel dyplomowany, edukator, moderator.
Funkcję dyrektora pełnił do dnia
31 stycznia 2007 r.

 

 

 

 • 2. Informacje o dyrektorze Centrum

  mgr Wioletta Ćwik - dyrektor Centrum

  Dyrektorem
  Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych
  od dnia 1 lutego 2007 r.
  jest mgr Wioletta Ćwik,
  nauczyciel dyplomowany, edukator
  .

  Kwalifikacje:

  Doświadczenie zawodowe:

   

  3. Misja i zadania Centrum

  Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych w Ostrowcu Świętokrzyskim jest niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli o ogólnokrajowym zasięgu działania.

  Cele i zadania Centrum


  Celem Centrum jest prowadzenie działań na rzecz wspomagania rozwoju systemu kształcenia ustawicznego nauczycieli i oświatowych kadr kierowniczych oraz prowadzenie działalności w zakresie kształcenia ustawicznego dorosłych. Centrum realizuje swoje cele poprzez wykonywanie w szczególności następujących zadań:
  1. Organizowanie i prowadzenie w różnych formach edukacji niestacjonarnej w zakresie kształcenia ustawicznego nauczycieli, pracowników administracyjnych szkół i placówek oraz innych osób.
  2. Organizowanie i prowadzenie kształcenia ustawicznego dla dyrektorów szkół i placówek oraz pracowników organów nadzorujących i prowadzących szkoły i placówki w zakresie zarządzania oświatą.
  3. Organizowanie działań na rzecz rozwoju i awansu zawodowego nauczycieli.
  4. Organizowanie różnorodnych form współpracy i wymiany doświadczeń.
  5. Prowadzenie działań wspierających wdrażanie reformy oświaty i upowszechnianie wiedzy pedagogicznej, psychologicznej i metodycznej.
  6. Realizowanie zadań zleconych przez organy prowadzące lub organy sprawujące nadzór pedagogiczny lub inne instytucje.
  7. Współpracę w zakresie funkcjonowania systemu kształcenia ustawicznego nauczycieli z krajowymi i zagranicznymi partnerami.


  4. Rok założenia

  Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych w Starachowicach (obecnie w Ostrowcu Świętokrzyskim) zostało założone 20 lutego 2002 r.


  5. Status prawny placówki

  Decyzją Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty KO.II.5470.18.2020 z dnia 22.12.2020 roku placówka uzyskała dalszą akredytację Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty.


  6. Baza placówki

  Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych posiada biuro własnościowe w Ostrowcu Świętokrzyskim na Osiedlu Ogrody 17A/51. Na mocy porozumienia CDKO może korzystać z pełnej bazy Hotelu "SENATOR" w Starachowicach. Do dyspozycji Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych jest 8 sal dydaktyczno-wykładowych o powierzchni od 20 m² do 350 m². Placówka posiada własny profesjonalny sprzęt konferencyjny i dydaktyczny.


  7. Rodzaj działalności szkoleniowej

  Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych w ramach działalności szkoleniowej prowadzi:

   

  8. Instytucje współpracujące

  Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych na bieżąco współpracuje z wyższymi uczelniami w organizacji studiów podyplomowych, z Ministerstwem Edukacji i Nauki oraz Kuratorium Oświaty w zakresie realizacji zadań oświatowych państwa, wspiera samorządy w doskonaleniu kadry kierowniczej i pedagogicznej, współpracuje z innymi ośrodkami doskonalenia doskonalenia nauczycieli i z mediami.

  W latach 2003 - 2006 wspólnie z uniwersytetami w Dublinie, Londynie, Molise (Włochy) oraz placówkami doskonalenia nauczycieli ze Szwecji, Słowenii i Belgii, Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych realizowało wspólny europejski projekt o nazwie BASICS, w ramach programu SOCRATES COMENIUS 2.1. Projekt miał na celu doskonalenie zawodowe liderów zmiany - kluczowych osób w szkole (dyrektorów, członków szkolnych zespołów kierowniczych) i w jej otoczeniu (nauczycieli doradców, konsultantów placówek doskonalenia nauczycieli, pracowników administracji oświatowej), którzy mogą wspierać szkoły w procesie wdrażania kompleksowych i systematycznych zmian.

  W roku 2007 Centrum realizowało Wojewódzkie Zadania Edukacyjne ¦więtokrzyskiego Kuratora Oświaty w dwóch obszarach tematycznych:

  1. Rozpoznawanie i rozwijanie zainteresowań i zdolności twórczych uczniów.
  2. Pomoc dziecku z trudnościami w uczeniu się na różnych etapach kształcenia.


  Na górę strony